Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://notoprzyjecie.pl.

Administratorem strony jest Gabriela Koczwara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Koczwara z siedzibą w Borzęcinie 718 k (32-825), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8691958677.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail gabrielakoczwara91@gmail.com.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Gabriela Koczwara, działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Koczwara z siedzibą w Borzęcinie (32-825), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8691958677,

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://notoprzyjecie.pl,

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy i formularz zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.

4.Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia przetwarzane są

w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10. Administrator informuje niniejszy Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- zenbox sp. z o. o., 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7, numer NIP: 9492191021 –
w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

3. Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
- kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

5. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.